Handelsbetingelser

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for samhandel med remotebackup.dk og er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af remotebackup.dk
1. remotebackup.dk fakturerer abonnementer forud for den aftalte periode (normalt 3 måneder ad gangen). Abonnementet fornyes automatisk for en ny identisk periode, med mindre remotebackup.dk har modtaget en gyldig opsigelse fra kunden senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.
Opsigelsen kan kun ske via skriftlig henvendelse til remotebackup.dk.

2 remotebackup.dk udsteder faktura/ordrebekræftelse, så snart bestilling af en ydelse er modtaget. Denne fakturering/ordrebekræftelse kan ske såvel elektronisk som i papirform. remotebackup.dk’s ydelse vil først blive præsteret, når betaling er modtaget.

3. I tilfælde, hvor remotebackup.dk først fremsender faktura efter leveret ydelse, skal betaling ske netto 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4. Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente i henhold til punkt 3. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 2 stk., pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 2. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens abonnement og data blive slettet.

5. remotebackup.dk forbeholder sig ret til at ophæve et igangværende abonnement, uden at kunden nødvendigvis har krænket nærværende forretningsbetingelser. I så fald refunderer remotebackup.dk den resterende del af det forudbetalte abonnement til kunden.

6. remotebackup.dk tilstræber adgang til og fra backupsystemet 24 timer i døgnet. remotebackup.dk forbeholder sig dog ret til driftsstop i kortere eller længere perioder i tilfælde af reparationer, vedligeholdelse af systemet mv. remotebackup.dk tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

7. Kunden er forpligtet til at installere backup software på den eller de maskiner som der skal tages backup af.
Det er kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Såfremt kunden konfigurere backupjobs med egen krypteringsnøgle, er kunden selv ansvarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringsnøgle vil hverken kunden eller remotebackup.dk være i stand til at reetablere data

8. remotebackup.dk er i intet tilfælde, herunder ved uagtsomhed, som ikke kan betegnes som grovere, ansvarlig for driftstab, tabt avance, tabte data og disses retablering, skader forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, følgeskader samt indirekte tab. remotebackup.dk’s erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af kunden seneste erlagte årlige ydelse. Har kunden endnu ikke erlagt et års ydelse, omregnes den faktiske erlagte ydelse til et år. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.
9. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge remotebackup.dk’s sider og ideer uden remotebackup.dk’s skriftlige samtykke. Misbrug og kopiering kan føre til øjeblikkelig lukning af abonnement uden varsel og krav om erstatning hvis det har påført remotebackup.dk unødige omkostninger.

10. remotebackup.dk forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, specifikationer og priser. Ændringer vil blive offentliggjort på remotebackup.dk’s hjemmeside. Ved prisændring vil dette træde i kraft fra næstkommende abonnementsperiode.

11. Værneting. I tilfælde af tvister på grundlag af nærværende forretningsbetingelser aftales Retten i Frederikshavn i Danmark som værneting.

Version: 5. november 2008